Diçka më tepër rreth kuadrit ligjor:

Për procedurat e rekrutimit dhe lëvizjes paralele të infermierit në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë.

Rregullore për organizimin e testimit të kandidatëve për infermierë për vendet vakante në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë

Ligji “Për Urdhrin e Infermierit”

Udhëzim nr.43 shtesë në Udhëzimin nr.493