Për një ndryshim në renditjen e kandidatëve të profesionistëve të shkencave mjekësore teknike të listëpritjes për Rajonin Elbasan.

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”​, Kreu 3/1 “Konkurrimi me dosje”, pika 7. Bazuar ne procesverbalin e mbajtur  nga komisioni i vleresimit per Rajonin Read more…