Nëse dëshironi të ndani një koment ose ankesë në lidhje me proceset e rekrutimit
apo  platformën “Infermierë për Shqipërinë,  ju lutem plotësoni formularin më poshtë: