Diçka më tepër rreth kuadrit ligjor:

Udhezim Nr. 608, date 31.10.2022 “Per nje ndryshim ne Udhezimin Nr. 481, date 27.06.2019 Per procedurat e punesimit per profesionet e shkencave mjekesore teknike ne institucionet shendetesore publike ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar” te Ministrit te Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale.

Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.481, datë 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore

Kodi etik-deontologjik i profesioneve infermier/e, mami, fizioterapeft/e,teknik/e laboratori, eknkik/e imazherie,logopedist/e

Ligji “Për Urdhrin e Infermierit”

Udhëzim nr.481,date 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore

Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.481, datë 27.06.2019 për teknikët e shkencave mjekësore