Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”, Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon listat e pritjes në të cilat përfshihen kandidatët fitues nga thirrja e katërt si dhe kandidatët fitues që nuk janë punësuar deri tani nga thirrjet e mëparshme.

Kandidatët që kanë qënë në listë pritje sipas qarqeve, janë listuar në lista sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor, për çdo sqarim kontaktoni me drejrorinë rajonale përkatëse.

Lista e pritjes për teknikë të shkencave mjekësore për rajonet: 

Rajoni Tirane 

Rajoni Elbasan

Rajoni Vlore

Rajoni Shkoder

 

 

Njoftime/Procesverbal:

Proçes Verbal Rajoni Elbasan

Proces Verbal Rajoni Elbasan