Ne vijim te publikimit te listes se kandidateve fitues se thirrjes  te muajit janar dhe gusht 2020 si dhe ne zbatim te udhezim nr. 481, date 27.06.2019 per Tekniket e Shkencave Mjekesore Teknike  publikohet listepritja e profesionisteve te shkencave mjekesore teknike.
Klikoni për të parë listat:
Saktesim i listepritjes perfundimtare per profesioniste te shkencave mjekesore teknike te Rajonit Vlore, bazuar ne nenin 112 te Ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”