Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në RSH”​, Kreu 3/1 “Konkurrimi me dosje”, pika 7.

Bazuar ne procesverbalin e mbajtur  nga komisioni i vleresimit per Rajonin Elbasan kandidatit Mirjan Ajazi i shtohet 3 (tre) pike per shtese  dokumentacioni ne dosjen e paraqitur prane sekretaritit teknik te DROSHKHS Elbasan.

 

Duke rezultur me nje total pikesh nga 50  ne 53 pike