Bashkelidhur link i njoftimit te Qendres se Sherbimeve Arsimore. 

http://qsha.gov.al/dpsh/index.html